Closed petition Sukupuolten moninaisuuden huomioiminen paremmin partio-ohjelmassa.

Partio-ohjelman ei tulisi sulkea ketään pois sukupuoli-identiteetin perusteella. Sukupuolten mukaan ryhmien muodostaminen on vanhanaikaista, eikä sille ole perusteita nykypäivänä. Peruskoulussakaan ryhmiä ei eriytetä sukupuolten mukaan. Tämä partiolaisaloite koskee tarpoja- ja samojaikäkausia.

More details

Tällä hetkellä partio-ohjelmassa suositetaan, että tarpoja- ja samoajaohjelma toteutetaan “erillisvartioissa eli tyttö- tai poikavartioissa” (https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/samoajat-luotsin-opas/samoajien-ohjelma; https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/tarpojat-luotsin-opas/tarpojien-ohjelma). Erillisvartiokäytäntöä perustellaan sillä, että se tukee nuoren omaa kehitysvaihetta (https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/tarpojat-luotsin-opas/tarpojien-ohjelma ; https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/samoajat-luotsin-opas/samoajien-ohjelma). Suositus voi lippukunnissa johtaa siihen, että sukupuolibinäärin ulkopuolelle jäävä tai identiteettiään etsivä partiolainen joutuu jo nuoressa iässä tekemään päätöksen siitä, kumpaan binäärin mukaan muodostetun erillisvartion ohjelmaan osallistuu.

Partio-ohjelman ei nykypäivänä pidä ylläpitää vanhentuneita käsityksiä sukupuolesta, joka rajaa sukupuolen binäärisesti ja vain fyysisiin ominaisuuksiin. Sukupuolijaottelulle ei ole nykytutkimuksen mukaan perusteita. (https://yle.fi/uutiset/3-10145964) Sukupuoli on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo. Sukupuolia eivät siis ole vain mies ja nainen, vaan ihminen voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Joillakin taas ei ole sukupuolta lainkaan. (seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/)

Me, aloitteen kannattajat, näemme tärkeänä, että koko partio-ohjelma päivitetään moninaiset sukupuoli-identiteetit huomioivaksi. Tällä partiolaisaloitteella esitämme, että askel tähän suuntaa on se, että suositus sukupuoleen perustuvista erillisvartioista poistetaan partio-ohjelmasta. Vain kahden sukupuolen käsitys rajaa ulkopuolelle heidät, jotka eivät mahdu näihin perinteisiin pojan ja tytön muotteihin. Keinotekoisen jaottelun sijaan partio-ohjelman tulisi keskittyä rakentamaan yhteisöjä, joissa kaikki kokevat kuuluvansa joukkoon.

This petition is closed All petitions run for 6 months

253 kannattajaa

-1

Keskusjärjestö käsitteli

Keskusjärjestö käsitteli aloitteen 14.3.2022

Aloite käsitelty 14.3.2022. Kasvatusvaliokunta päätti luopua erillisvartioiden suosituksista myös tarpojaohjelman osalta, ja käynnistää projektin kehityspsykologisen tutkimustaustan tarkastelemiseksi.

Lue koko vastaus

Kasvatusvaliokunta on käsitellyt aloitteen kokouksessaan 14.3.2022.

Suomen Partiolaisten kasvatusvaliokunta käsitteli kokouksessaan 14.3.2022 partiolaisaloitteen sukupuolten moninaisuuden huomioimiseksi paremmin partio-ohjelmassa. Aloitteessa esitettiin, että suositus sukupuoleen perustuvista erillisvartioista poistetaan partio-ohjelmasta. Aloite toi esiin tärkeän näkökulman siitä, että vain kahden sukupuolen käsitys rajaa ulkopuolelle heidät, jotka eivät mahdu perinteisiin pojan ja tytön muotteihin.

Nykyinen partio-ohjelma perustuu edelliseen ohjelmauudistukseen (2010). Ikäkausiohjelmien uudistusprojekti on tehty vuosina 2006-2008, jota edelsi kasvatustavoiteprojekti. Näiden rinnalla on tehty tutkimusta lasten ja nuorten kehityspsykologisesta näkökulmasta, joiden pohjalta on erillisvartiot päätetty suosittaa tiettyjen aktiviteettien ja teemojen osalta tarpoja- ja samoajaikäkausien ohjelmaan erityisesti eri sukupuolien kehityserojen vuoksi.

Sukupuolijaottelusta on jo luovuttu samoajaohjelman osalta vuonna 2019 kun samoajaohjelma päivitettiin ja erilaiset vartiorakenteet pyrittiin päivityksen yhteydessä kirjoittamaan auki moninaiset sukupuoli-identiteetit huomioiviksi.

Kasvatusvaliokunta päätti kokouksessaan luopua näistä myös tarpojaohjelman osalta, mutta yhtä lailla sanoittaa, että on tärkeää tuntea ryhmä ja luotsin tehtävänä on osata jaotella vartiota tarvittaessa tiettyjä aktiviteetteja toteuttaessaan. Muotoillaan ohjelmaan sanoittamalla moninaisuutta niin, että kaikki sukupuolet tulevat huomioiduksi ja jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi.

Koska edellisestä kokonaisvaltaisesta kehityspsykologisesta tarkastelusta on jo 15 vuotta aikaa, kasvatusvaliokunta päätti kokouksessaan käynnistää projektin kehityspsykologisen tutkimustaustan tarkastelemiseksi, ja sijoittaa projektin toiminnansuunnitteluun vuodelle 2023.

Muuta keskusjärjestöltä

Aloite siirretty kasvatusvaliokunnan käsittelyyn

Partiolaisaloitteiden käsittelytyöryhmä päätti ohjata asian kasvatusvaliokunnan käsiteltäväksi. Kasvatusvaliokuntaa pyydetään antamaan vastauksensa partioneuvostolle tiedoksi.